ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس همایش - دکتر طهرانچی
دبیر همایش - دکتر محمدحسین رحیمی نسب
دبیر علمی - دکتر محمدرضا ملک ثابت - دکتر فاطمه پیغمبری
دبیر اجرایی - دکتر نوید نصیری زاده
مسئول کمیته اجرایی - دکتر مرتضی سیفتی - آقای حسین حاجی یوسفی
مسئول کمیته هماهنگی - دکتر علیرضا ارسلان
مسئول کمیته فناوری - مهندس علی نوربلین
مسئول کمیته برنامه ریزی - آقای کاظم حاجی حسینی
مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام - خانم فاطمه دهقان - آقای سعید جعفری
مسئول کمیته انتشارات - آقای حمید صادقی
مسئول کمیته مالی - دکتر محمدعلی شیرغلامی - دکتر محمود معین الدین - آقای رعیتی
مسئول کمیته دانشجویی - دکتر حمیدرضا اکرمی- دکتر محمد دهقانی احمد آبادی
مسئول کمیته پشتیبانی - آقای علی صادقی
مسئول کمیته اسکان - دکتر هادی حیدری نیا
مسئول کمیته تشریفات - دکتر سیدامیرعباس علومی
مسئول کمیته فرهنگی - دکتر محمود حاجی صفری - دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری - حجه الاسلام سیدناصر حیدری
مسئول کمیته روابط عمومی - آقای محسن اقبالی - آقای محمدرضا نوفرد
مسئول کمیته حراست - آقای جابر پورذاکری
مسئول کمیته حامیان - آقای علیرضا کریمی
مسئول کمیته نمایشگاه - دکتر حسن حاتمی نسب
مسئول کمیته کارگاه - دکتر احمد استقلال
مسئول کمیته وقف و نذر - آقای جلیل فرات یزدی