محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محور اول : بانوان، وقف و امور خیریه

 • بانوان فرهیخته و نیکوکار در یزد ، ایران و جهان اسلام
 •  
 • بازشناسی آثار فرهنگی و تمدنی بانوان نیکوکار در استان یزد
 •  
 • شیوه های ترویج خدمات نیکوکارانه در بین بانوان
 •  
 • نقش بانوان در توسعه ی فرهنگ نیکوکاری
 •  
 • نقش موقوفات درثبت جهانی یزد و جذب گردشگر
 •  
 • نقش موقوفات و نیکوکاری های بانوان در آشنایی گردشگران خارجی با فرهنگ و تمدن اسلامی
 •  
 • جایگاه بانوان نیکوکار در دوره ی تیموری

محور دوم : بازخوانی زندگانی و خدمات بانو ستی فاطمه

 • شخصیت و اقدامات بانو ستی فاطمه
 •  
 • موقوفات و خدمات بانو ستی فاطمه و همسر ایشان
 •  
 • نقش نوادگان بانو ستی فاطمه در تداوم نیات واقفان
 •  
 • تاثیر فرهنگ و تربیت رضوی در گرایش بانو ستی فاطمه به نیکوکاری
 •  
 • اوضاع فرهنگی سیاسی و اجتماعی زمانه ی بانو ستی فاطمه
 •  
 • جلوه های معماری ایرانی اسلامی در موقوفات و ابنیه بانو ستی فاطمه (با تاکید بر نقش انگیزه های معنوی در حفظ ابنیه تاریخی)

محور سوم : فرهنگ و سبک زندگی رضوی در خانواده و جامعه

 • نقش بانوان در توسعه فرهنگ و سبک زندگی رضوی
 •  
 • آثار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بانوان فرهیخته و نیکوکار در خانواده و جامعه
 •  
 • تبیین فرهنگ رضوی در موضوع بانوان و خانواده با تاکید بر جایگاه همسری و مادری
 •  
 • بازتاب فرهنگ رضوی در باورها و رفتارهای مردم یزد