راهنمای ارائه مقاله به صورت پوستر

صفحه اصلی > راهنمای ارائه مقاله به صورت پوستر

 پژوهشگر محترم. در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت پوستر پذیرفته شده است مقتضی مطابق با فرمت ذیل پوستر خود را تهیه و فایل آن را از طریق سامانه کاربری خود به دبیرخانه همایش جهت بررسی نهایی ارسال فرمایید.
 به منظور ایجاد سهولت و هماهنگی، چاپ و نصب پوسترها توسط دبیرخانه همایش انجام می شود. 
لذا خواهشمند است فایل پوستر خود را حداکثر تا تاریخ 1398/10/02 به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید.