راهنمای ارائه مقاله به صورت سخنرانی

صفحه اصلی > راهنمای ارائه مقاله به صورت سخنرانی

 پژوهشگر محترم. در صورتیکه مقاله شما توسط کمیته داوران به صورت ارائه شفاهي (سخنرانی) پذیرفته شده است. خواهشمند است مطابق با الگوی تهیه ارائه شفاهي که در ادامه مطلب آمده است، تنظیم و فایل آن را از طریق سامانه کاربری خود به دبیرخانه همایش جهت بررسی نهایی ارسال فرمایید.