هزینه ثبت نام

صفحه اصلی > هزینه ثبت نام

 

نوع خدمت

هزینه(تومان)

هزینه ثبت نام ویژه دانشجویان، فرهنگیان و خادمیاران رضوی (حداکثر 2 مقاله)

80000

هزینه ثبت نام ویژه اعضای هیات علمی (حداکثر 2 مقاله)

120000

هزینه ثبت نام ویژه سایر پژوهشگران (حداکثر 2 مقاله)

150000

صدور گواهی شرکت در کارگاه ویژه دانشجویان و فرهنگیان و خادمیاران رضوی

25000

صدور گواهی شرکت در کارگاه ویژه سایر پژوهشگران

30000

صدور گواهی شرکت در همایش ویژه دانشجویان، فرهنگیان و خادمیاران رضوی

20000

صدور گواهی شرکت در همایش ویژه سایر پژوهشگران

25000

هزینه ارسال گواهی

20000